Al meer dan 100 jaar een begrip, voor particulier en hovenier!

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite www.nuyenstuinengroenshop.nl van Nuyens Tuin & Groenshop en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Alkmaar onder nummer 37121971. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten gebruikt via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Hoewel Nuyens Tuin & Groenshop tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Nuyens Tuin & Groenshop expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.
Nuyens Tuin & Groenshop beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
Nuyens Tuin & Groenshop garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Nuyens Tuin & Groenshop hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Nuyens Tuin & Groenshop de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Nuyens Tuin & Groenshop aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Nuyens Tuin & Groenshop niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Nuyens Tuin & Groenshop, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nuyens Tuin & Groenshop of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nuyens Tuin & Groenshop is het niet toegestaan links naar sites van Nuyens Tuin & Groenshop weer te geven.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Nuyens Tuin & Groenshop stuurt, kunnen onveilig zijn. Nuyens Tuin & Groenshop raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Nuyens Tuin & Groenshop te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Nuyens Tuin & Groenshop te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Nuyens Tuin & Groenshop en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Nuyens Tuin & Groenshop op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Nuyens Tuin & Groenshop of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Nuyens Tuin & Groenshop.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Nuyens Tuin & Groenshop behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Het belang van uw privacy
Dit privacy beleid is van toepassing wanneer u klant of leverancier bent bij Nuyens Tuin en Groen Shop. Wij beschikken daarvoor over persoonsgegevens van u, die wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn met onze producten en diensten, om af te leveren, te factureren en nieuwsbrieven te versturen. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doeleind gebruikt en worden zeker niet aan derden verstrekt. Wij bewaren uw gegevens in een goed beveiligde omgeving, maar als u toch aangeeft uit ons adressenbestand te willen, zullen wij uw gegevens verwijderen.  In de winkel worden camerabeelden gemaakt  om mogelijke agressie, geweld, diefstal en veiligheid terug te sporen.  Deze beelden worden wekelijks gewist en worden nooit publiekelijk gemaakt.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken
De volgende gegevens van u worden door Nuyens Tuin en Groen Shop gebruikt:
-Voor- en achternaam
-Post- en vestiging/afleveradres gegevens
-E-mailadres(sen)
-Telefoonnummers en faxnummers voor zover aanwezig
-Bankrekening nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email info@nuyenstuinengroenshop.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van het opslaan en gebruiken persoonsgegevens
Nuyens Tuin en Groen Shop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Versturen van facturen en betalen van facturen
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening en zakelijke contacten uit te kunnen voeren.
-Om goederen bij u af te leveren of bij u op te (laten)halen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Nuyens Tuin en Groen Shop. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van Nuyens Tuin en Groen Shop) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nuyens Tuin en Groen Shop. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander , door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nuyenstuinengroenshop.nl. Nuyens Tuin en Groen Shop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website :
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nuyens Tuin en Groen Shop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@nuyenstuinengroenshop.nl

Contactgegevens Nuyens Tuin en Groen Shop
Uitgeesterweg 1 b
1906 NW Limmen
072-5052484
info@nuyenstuinengroenshop.nl

Nuyens Tuin en Groen Shop

Uitgeesterweg 1b
1906 NW Limmen

072-505 2484
info@nuyenstuinengroenshop.nl

Openingstijden
  • Ma. t/m Vrij.:

    08.00 - 18.00

  • Zat.:

    08.00 - 17.00